Warszawa, ul. Stalowa 44
biuro@pisanie.edu.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki

Pisanie prac
z pedagogiki

a
Pedagogika społeczna to interdyscyplinarna subdyscyplina pedagogiki, która zajmuje się badaniem warunków środowiskowych, jakie wywierają wpływ na socjalizację jednostek.

Do głównych kierunków pedagogiki społecznej zalicza się wyrównywanie szans oświatowych, poradnictwo wychowawcze, pomoc socjalną, organizację wypoczynku i rekreacji.

B
Pedagogika opiekuńcza zajmuje się sytuacjami, które wymagają udzielenia pomocy w niekorzystnych warunkach bytowych, dotkniętych zdarzeniami losowymi, nie mogących własnymi siłami dać sobie rady w życiu.

Pedagogika opiekuńcza bada również działalność instytucji opieki. Czasami mówi się o pedagogice opiekuńczo-wychowawczej.

c
Pedagogika resocjalizacyjna to z kolei nauka o interdyscyplinarnym charakterze, wywodzi się z pedagogiki specjalnej.

Pedagogika resocjalizacyjna teoretyczna polega na formułowanie dyrektyw postępowania badawczego, które umożliwiłyby zdobycie wiedzy na temat rzeczywistości wychowawczej. Piszemy prace z każdej pedagogiki.

Przykładowe
tematy

  • Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich
  • Rola kar i nagród w wychowaniu dzieci
  • Kontakty dzieci i młodzieży z narkotykami
  • Model współczesnej rodziny
  • Przemoc w rodzinie
  • Rola zabawy w życiu dziecka
  • Świetlica socjoterapeutyczna
  • Zaburzenia w rozwoju dziecka
  • Znaczenie zajęć ruchowych w rozwoju dziecka
zobacz więcej