Warszawa, ul. Stalowa 44
biuro@pisanie.edu.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich na zlecenie

Pisanie prac
z pedagogiki

a
Pedagogika społeczna zajmuje się badaniem warunków środowiskowych, które wywierają wpływ na socjalizację jednostek.

Do głównych kierunków pedagogiki społecznej zalicza się wyrównywanie szans oświatowych, poradnictwo wychowawcze, pomoc socjalną, organizację wypoczynku i rekreacji.

B
Pedagogika opiekuńcza zajmuje się sytuacjami, które wymagają udzielenia pomocy w niekorzystnych warunkach bytowych, dotkniętych zdarzeniami losowymi, nie mogących własnymi siłami dać sobie rady w życiu.

Pedagogika opiekuńcza bada również działalność instytucji opieki.

c
Pedagogika resocjalizacyjna to nauka o interdyscyplinarnym charakterze, wywodzi się z pedagogiki specjalnej.

Pedagogika resocjalizacyjna teoretyczna polega na formułowanie dyrektyw postępowania badawczego, które umożliwiłyby zdobycie wiedzy na temat rzeczywistości wychowawczej.

Przykładowe
tematy

  • Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich
  • Rola kar i nagród w wychowaniu dzieci
  • Kontakty dzieci i młodzieży z narkotykami
  • Model współczesnej rodziny
  • Przemoc w rodzinie
  • Rola zabawy w życiu dziecka
  • Świetlica socjoterapeutyczna
  • Zaburzenia w rozwoju dziecka
  • Znaczenie zajęć ruchowych w rozwoju dziecka
zobacz więcej